Oplossing Vraag A.

Vertaal de volgende C-functie naar een MIPS assembly functie:
    int max(int s[], int size)
    {
      int max=0;
      for (i=0; imax)
         max = s[i];
      return max;
    }

Oplossing

Toelichting:
    max:  
        add   $v0,$zero,$zero     # max = 0
        add   $t0,$zero,$zero     # i = 0
    max_L: 
        slt   $t1,$t0,$a1       # $t1 = (i < size)
        beq   $t1,$zero,max_exit   # if (!$t1) goto max_exit
        sll   $t1,$t1,2        # $t1 = 4*i
        add   $t1,$t1,$a0       # $t1 = adres van s[i]
        lw   $t1,0($t1)       # $t1 = s[i]
        slt   $t2,$v0,$t1       # $t2 = (max < s[i])
        beq   $t2,$zero,fi      # if (!$t2) goto fi
        add   $v0,$t1,$zero      # max = s[i]
    fi:
        addi  $t0,$t0,1        # i++
        j    max_L          # goto max_L
    max_exit:
        jr   $ra           # return (resultaat in $v0)

Veel gemaakte fouten en hun beoordeling:

Oplossing Vraag B.

We voegen een nieuwe load instructie aan de MIPS processor toe: load word update lwu (die instructie zit ook op de PowerPC architectuur). Een voorbeeld van het gebruik luidt:

lwu $t0,8($t1) /* $t0 = memory[8+$t1], $t0=$t0+8 */

Beoordeling vraag B: elk onderdeel geeft maximaal 2 punten.